Sprawozdanie Koła SBP BU za rok 2016

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Działania organizacyjne

1.1.Zmiany organizacyjne w Kole (np. zmiany we władzach Koła)

Nie dotyczy

1.2. Członkowie Koła ( ogólny stan na koniec roku):

a) w tym:

pracownicy - 35
członkowie do 35 lat - 3
pracownicy emerytowani-

1.3. Zebrania Koła w roku 2016: (informacje o tematyce zebrań)

  • ile zebrań: 5
  • tematyka:

Sprawozdanie z działalności koła za 2015rok, organizacja Tygodnia Bibliotek - przygotowanie konkursu na witraż w ramach Tygodnia Bibliotek, zgłoszenie kandydatury mgr Heleny Olszewskiej, starszego kustosza dyplomowanego, pracownika Udostępniania Zbiorów BU do Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego, święto patronackie bibliotekarzy w Międzychodzie, Światowy Kongres Bibliotekarstwa i Informacji IFLA relacja z XI Forum Młodych Bibliotekarzy, blogi biblioteczne (Żaneta Szerksznis), relacja z wycieczki do bibliotek Pragi i Wiednia (Marii Lamberti)

1.4. Informacja na stronach www (vide Strategia SBP 2010-2021: cel III.1. Projekt III.1.1)

a) np. aktualizacja danych teleadresowych na stronie

Aktualizowanie strony internetowej koła: http://horizon2.linuxpl.info/sbp/

b) informacje o imprezach organizowanych przez Koło:

Informacje na stronie www biblioteki :
wycieczki po zakamarkach biblioteki, Nagrody im. A. Wojtkowskiego, Medale „W dowód uznania”

2. Promocja bibliotek i czytelnictwa (vide strategia SBP 2010-2021: cel II.2. Projekt II.2.2)

2.1. Tydzień Bibliotek

Pomoc w oprowadzaniu wycieczek po bibliotece i sprzedaży wydawnictw

2.2. Konkursy

W ramach Tygodnia Bibliotek koło zorganizowało konkurs na projekt witraża zdobiącego okno E-centrum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

3. Działalność edukacyjno-szkoleniowa (vide Strategia SBP 2010-2021: cel III.2, cel III.3)

3.1. Udział członków Koła w Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich – św. Wawrzyńca

3.2. Forum Młodych Bibliotekarzy

Mgr Marzena Kowalska – udział w XI Forum Młodych Bibliotekarzy w Opolu w dn. 15.09.-16.09.2016 r., które odbyło pod hasłem „W bibliotece wszystko gra”

3.3. Organizacja lub współorganizacja szkoleń, konferencji czy spotkań edukacyjno-szkoleniowych (poza imprezami TB 2013)

Aleksandra Mikołajska podjęła się organizacji wycieczki do Lwowa członków Oddziału SBP w Poznaniu, zaplanowanej na 2017 rok.

Jazdon Krystyna, Jazdon Artur, Chachlikowska Aldona, Wieland Hanna, Aleksandra Szulc, Współorganizacja konferencji Biblioteka Instytucją wsparcia (nie odbyła się) oraz Biblioteka naukowa: jeszcze naukowa?

3.4. Udział członków Koła w seminariach, szkoleniach i konferencjach bibliotek:

Małgorzata Dąbrowicz
• X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Zarządzanie jakością. nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej, Gdańsk
Organizator: Uniwersytet Gdański, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej, Komisja Zarządzania i Marketingu SBP. Referat: Zarządzanie jakością poprzez wzmacnianie systemu wartości w bibliotece, 2016.05.11-12.05.2016 r.

Krystyna Gozdowska. Wiesława Zielińska
• Udział w Seminarium “Polbit” w Bibliotece Politechniki Łódzkiej.
Warsztaty dotyczyły tematyki: “ Znaczenie WM ( Wypożyczalni Międzybibliotecznej) w kontekście usług elektronicznych”, 25.10. 2016 r.

.Jazdon Krystyna i Jazdon Artur
• Udział w konferencji: Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą III, Kielce, 25-26.04.2016 r.

Jazdon Artur
• Produkcja książki w Poznaniu w latach I wojny światowej. Kielce, 25-26 .04.2016 r., KSIĄŻKA, BIBLIOTEKA, INFORMACJA

Prowadzenie sesji.

• Projakościowe zarzadzanie kadrą i jej rozwojem w BU w Poznaniu. Gdańsk, 11-13 .05 2016 r. konferencja Zarządzania jakością w bibliotekach

• Z praktyki organizacji i zrządzania na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu- Poznań, 17-20.05.2016 r. XII Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej

• Biblioteka – miejsce do czytania? Konferencja Bibliotekarzy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Kórnik 9.04.2016 r.

• Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w okresie międzywojennym. Wykład dnia 14.06.2016 r.

• Uczyć czy handlować? Problematyka wydawania i dystrybucji podręczników szkolnych na łamach Przeglądu Księgarskiego w pierwszym 10-leciu niepodległej Polski. Łódź 14-15.11. 2016 r. . Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku.

Prowadzenie sesji

Aleksandra Szulc:
• Udział w warsztatach „Tworzenie edukacyjnych komunikatów medialnych: wizualnych i audiowizualnych przeprowadzonych w ramach IX ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Media a Edukacja – Edukacyjne Zastosowania Nowych Mediów (Poznań, 18.11.2016 r.).

• Udział w warsztatach „Crowdsourcing w bibliotece”, 23.09.2016 r., Warszawa, SBP.

• Udział w konferencji „Digitalizacja w polskich instytucjach nauki i kultury – praktyka tworzenia, udostępniania, długotrwałej ochrony i ewaluacji wiarygodnych kolekcji cyfrowych zasobów”, 9.06.2016 r., Warszawa, Nova Skills.

• Udział w szkoleniu „Pomoc publiczna de minimis” , 17-18.10.2016 r., Poznań

Monika Theus
• Konferencja „Od skryptoriów po nowe media” 6.05.2016 r., IINiSB UW, Warszawa 6-9.12.2016 r. Poznań,

• Konferencja szkoleniowa „Efektywna komunikacja naukowa”, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań, 17.05.2016 r.

Katarzyna Kubiś
• 8.03.2016 r. - “Skarb archiwalny odnaleziony w katedrze gnieźnieńskiej w 2015 r....”. Konferencję Collegium Historicum Novum na Morasku

• 19 -20.05.2016 r. - Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

• 29.08.2016 r., Biblioteka Uniwersytecka, Spotkanie z przedstawicielami firmy Kliengenburg, oferującej urządzenia do sterylizacji powietrza, nawilżacze oraz osuszacze powietrza.

• 6.10.2016 r. – Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Referat ”Ochrona zbiorów XIX i XX wieku w świetle doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”.

• 25.10.2016 r. – Biblioteka Politechniki Poznańskiej, Seminarium „O zbiorach specjalnych prawie wszystko”, referat „Konserwacja i ochrona zbiorów bibliotecznych w świetle doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”.

Świstek-Oborska Bożena
• „Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem" BUW, Warszawa, 14 października 2016 r.

4. Działalność wydawnicza (vide Strategia SBP 2010-2021: cel IV.3 Projekt IV.3.1)

4.1. Działalność wydawnicza własna Koła:

Brak

4.2. Praca w kolegiach wydawniczych:

dr A. Chachlikowska i dr hab. A. Jazdon Rocznik „Biblioteka” wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką

dr hab. Artur Jazdon- Roczniki Biblioteczne, Przegląd Biblioteczny

4.3. Artykuły w czasopismach np. w „Bibliotekarzu” w „Poradniku Bibliotekarza”

CHACHLIKOWSKA Aldona, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „ trzecie miejsce”, „Biblioteka” 20 (29) 2016, s. 153-182.

DĄBROWICZ Małgorzata, Biblioteczna przestrzeń wiedzy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „EBIB – Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2016, nr 7(169) [online], [dostęp: 30 listopada 2016], Dostępny w Internecie: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/490/633.

GMEREK Katarzyna, Władysław Sommerville Lach-Szyrma and the Cornish Revival, W: New Trails and Beaten Paths in Celtic Studies, ed. Maria Bloch-Trojnar, Robert Looby, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s.31-42.

JAZDON Krystyna, SZULC Aleksandra, Biblioteka częścią „planetarnego układu uczelni” czy pozostająca poza orbitą przestrzeni akademickiej, na przykładzie działań Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [W:] Biblioteka w czasie czas w bibliotece, T. 2, Materiały konferencyjne, Lublin 25-26 września 2014, pod red. Stanisławy Wojnarowicz i Bogusława Kasperka, Lublin 2015, s. 9- 24. (ukazało się 2017)

JAZDON Krystyna, Sto wydarzeń z życia Biblioteki Uniwersyteckiej. W: Życie Uniwersyteckie

JAZDON Artur, Uwagi na marginesie opracowania Alicji Jedryki, Polskie serie literackie w XIX wieku, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum, Z. 2 (21) 2015, s. 101-106 [wyd. 2016}.

JAZDON Artur, Jazdon Krystyna, Poznańskie XIX-wieczne podręczniki i literatura służąca działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku, pod red. Iwony Michalskiej i Grzegorza Michalskiego, Łódź 2016, s. 197-210.

JAZDON Artur, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929-1939, W: Biblioteka nr 20 (29) 2016, s. 97-122

JAZDON Artur, „Śmierć książki”, ale czy też Śmierć biblioteki szkoły wyższej? W: Biblioteki akademickie w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej , we wspólnocie lokalnej, pod red. Wiesława Juszczaka, Toruń 2014 [wyd. 2016], s. 33-47.

MIKOŁAJSKA Aleksandra, Narada bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 28 września 2015 r. [online], [W:] Tytuł Ujednolicony NR 1 (18)/2016, s. 8-9, dostępny w Internecie: http://kwartalnik.nukat.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/TU_1182016.pdf

NOWAKOWSKI Andrzej, Janisław Osięgłowski (1942-2016), „Biblioteka” 20 (29) 2016, s. 277-279.

OLSZEWSKA Helena, Biblioteki bez użytkowników! Czyli co znaczy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, W: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Supraśl, 14-16 września 2015 r., pod red. Haliny Brzezińskiej –Stec i Jolanty Żochowskie, Białystok 2015 (wyd. 2016), s. 101-210.

RYCHLIK M., THEUS M., Użytkownicy i zasób repozytorium instytucjonalnego (studium przypadku), w: „Przegląd Biblioteczny” 84 (3), 2016, s. 425-440.
http://hdl.handle.net/10593/15743

LAMBERTI Maria, THEUS Monika, Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach, „Biblioteka” 20 (29) 2016, s.

THEUS Monika, Information literacy – analiza bibliometryczna, „Bibliotekarz” 2016, nr 6.

THEUS Monika, ESCI - szansą dla polskich czasopism, w: „Poradnik Bibliotekarza”, 2016, nr 11.

THEUS Monika, Pierwsze lata wolności w Teatrze Polskim w Poznaniu (1918-1924), „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, T.III, 2016:
https://www.joomag.com/magazine/my-first-magazine/0566313001485431851

4.4. Artykuły w gazetach lokalnych:

4.5. Książki

brak

5. Zwiększanie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza (vide Strategia SBP 2010-2021: cel V.1)

6. Nagrody i odznaczenia (vide Strategia SBP 2010-2021: cel III):

6.1. Nagroda Główna i Nagroda Młodych im. Andrzeja Wojtkowskiego

6.2. Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego:

6.3. Odznaczenia SBP:

Medal „W dowód uznania” otrzymały panie: mgr A. Chachlikowska, mgr H. Olszewska i mgr A. Spaleniak.

7. Doskonalenie współpracy ze strukturami SBP

7.1. Praca członków Koła we władzach centralnych SBP:

7.2. Praca członków Koła w Zarządzie Okręgu:

7.3. Praca członków Koła w Zarządzie Oddziału: Zarząd Koła SBP Biblioteki Uniwersyteckiej (3 osoby)

8. Którzy odeszli...

Nie dotyczy