Sprawozdanie Koła SBP BU za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Działania organizacyjne

1.1.Zmiany organizacyjne w Kole (np. zmiany we władzach Koła)

Nie dotyczy

1.2. Członkowie Koła ( ogólny stan na koniec roku):

a) w tym:

pracownicy - 39
członkowie do 35 lat - 5
pracownicy emerytowani-

1.3. Zebrania Koła w roku 2014: (informacje o tematyce zebrań)

ile zebrań: 8

tematyka:

Sprawozdanie z działalności koła za 2014 rok, organizacja Tygodnia Bibliotek - przygotowanie konkursu fotograficznego w ramach Tygodnia Bibliotek, zgłoszenie kandydatury mgr Heleny Olszewskiej, starszego kustosza dyplomowanego, pracownika Udostępniania Zbiorów BU do Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego, relacja z X Forum Młodych Bibliotekarzy

1.4. Informacja na stronach www (vide Strategia SBP 2010-2021: cel III.1. Projekt III.1.1)

a) np. aktualizacja danych teleadresowych na stronie

Aktualizowanie strony internetowej koła: http://horizon2.linuxpl.info/sbp/

b) informacje o imprezach organizowanych przez Koło:

Informacje na stronie www biblioteki :

wycieczki po zakamarkach biblioteki, wieczór wigilijny dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej - anioły choinkowe wykonane przez pracowników poszczególnych Oddziałów BU, Nagrody im. A. Wojtkowskiego, Forum Bibliotekarzy - Marcelin

2. Promocja bibliotek i czytelnictwa (vide strategia SBP 2010-2021: cel II.2. Projekt II.2.2)

2.1. Tydzień Bibliotek

Pomoc w oprowadzaniu wycieczek po bibliotece i sprzedaży wydawnictw

 2.2. Konkursy

W ramach Tygodnia Bibliotek koło zorganizowało konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie Biblioteki Uniwersyteckiej i budynków bibliotek wydziałowych. Wręczenie nagrody głównej dla Damiana Rożka -Pawłowskiego odbyło się 15 maja 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

3. Działalność edukacyjno-szkoleniowa (vide Strategia SBP 2010-2021: cel III.2, cel III.3)

3.1. Udział członków Koła w Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich – św. Wawrzyńca

3.2. Forum Młodych Bibliotekarzy

Mgr Marzena Kowalska – udział w X Forum Młodych Bibliotekarzy w Warszawie, które odbyło się w dniach 17-18 września 2015 roku pod hasłem „Zakochaj się w bibliotece”

3.3. Organizacja lub współorganizacja szkoleń, konferencji czy spotkań edukacyjno-szkoleniowych (poza imprezami TB 2013)

Aleksandra Mikołajska współorganizowała wyjazd członków Oddziału SBP w Poznaniu do Leszna – 14 kwietnia 2015 (z Koła SBP BU udział w wycieczce wzięło 6 osób)

3.4. Udział członków Koła w seminariach, szkoleniach i konferencjach bibliotek:

Małgorzata Dąbrowicz, IX Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, Gdańsk
Organizator: Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu SBP.

Artur Jazdon, Wykład nt przyszłości bibliotek publicznych w Turku (z okazji Dnia Bibliotekarza)

Marzena Kowalska, X Forum Młodych Bibliotekarzy pod hasłem „Zakochaj się w Bibliotece” –Warszawa,17 – 18 września 2015:

Katarzyna Kubiś, Spotkanie w ramach XI Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry – Kórnik, 28.09.2014

Helena Olszewska, Białostocka Biblioteka Uniwersytecka pt.: „Biblioteki bez użytkowników – diagnoza problemu.” 14-16. 09. 2015 r., Supraśl

Mgr Helena Olszewska, Alicja Spaleniak, Krystyna Gozdowska, Wiesława Zielińska – udział w konferencji dot. praw autorskich zorganizowanej przez WSUS.

Bożena Oborska, 20.04. - 21.04.2015 r. Warszawa , konferencja w Bibliotece Narodowej „Deskryptory Biblioteki Narodowej”,

Bożena Oborska , 11.09.2015 r., posiedzenie Ogólnopolskiego Zespołu ds. rozwoju deskryptorów BN, którego jest członkiem,

Bożena Oborska, 28.09.2015 r. Poznań, BU, ogólnopolska „Narada bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT”,

Bożena Oborska, 9.12. - 10.12.2015 r. Warszawa, Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT.

Renata Wielgosiewicz-Skutecka, 13 maja 2015 – udział w seminarium „Religia w dobie przemian – od rewolucji francuskiej do Restauracji” z cyklu „Kultury religijne w Europie XIX i XX wieku” zorganizowanym przez Instytut Historii UAM (referat „Ksiądz w czasach rewolucji francuskiej. Losy emigranta na podstawie pamiętników C.A. Pocharda z lat 1792-1833”).

Aleksandra Szulc, Szkolenie „Finanse w Horyzoncie 2010, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, 9 kwietnia 2015

Aleksandra Szulc, Szkolenie: Środa z Funduszami Europejskimi, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, 6 maja 2015

Aleksandra Szulc, POWER i POIR – nowe możliwości finansowania szkół wyższych w latach 2014-2020, 18 czerwca 2015, Poznań

Aleksandra Szulc, Seminarium „Środki zewnętrzne na rozwój bibliotek naukowych 2014-2020, 18 marca 2015, Politechnika Poznańska

Udział 12 osób z Koła SBP BU w II Forum Bibliotekarzy na Marcelinie w ośrodku Uniwersytetu Przyrodniczego- 27.06.2015

4. Działalność wydawnicza (vide Strategia SBP 2010-2021: cel IV.3 Projekt IV.3.1)

4.1. Działalność wydawnicza własna Koła:

Brak

4.2. Praca w kolegiach wydawniczych:

dr A. Chachlikowska i dr hab. A. Jazdon Rocznik „Biblioteka” wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką

dr hab. Artur Jazdon- Roczniki Biblioteczne, Przegląd Biblioteczny

4.3. Artykuły w czasopismach np. w „Bibliotekarzu” w „Poradniku Bibliotekarza”

Aldona Chachlikowska, "Biblioteka” – rocznik. Znaczenie czasopisma, Forum Bibliotek Medycznych, 2015 - 10 stron. (Oddano do druku)

Artur Jazdon, Małgorzata Dąbrowicz , Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992-2014. W:Biblioteka nr 19(20) z 2015, s.129-157

Artur Jazdon, (rec.) Wojciechowska M., Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. Gdańsk 2014, ss.338. W: Biblioteka nr 19(28) z 2015, s. 259-265

Artur Jazdon, (rec.) Rosadziński Leonard, Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare książki. „Rosa”. Dom Różności. Poznań 2014, ss.244. W: Przegląd Wielkopolski 2 (108) z 2015, s.76-78

Artur Jazdon, Siła i stabilność. XX Poznański Przegląd Książki Naukowej. W: Forum Książki, nr 1 z 2015, s.1

Artur Jazdon, Jarosław Leitgeber- księgarz wychowawca, księgarz obywatel. Kronika Miasta Poznania, nr 4 z 2115, s. 190-205

Artur Jazdon, Uwagi na marginesie opracowania Alicji Jędryki, Polskie serie literackie w XIX wieku, Łódź 2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum, s.xxxx (Oddano do druku)

Krystyna Jazdon, Aleksandra Szulc, Biblioteka częścią „planetarnego układu uczelni”, konferencja ”Biblioteka w czasie czas w bibliotece”, Lublin 2014 (Oddano do druku)

Helena Olszewska, Biblioteki bez użytkowników czyli co to znaczy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, Białystok 2015 (Oddano do druku)

Praczyk-Jędrzejczak Małgorzata, Świstek-Oborska Bożena, 10 lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em, Biblioteka nr 19 (28) 2015

Hanna Wieland (oprac.), Przewodnik Rolniczo-Przemysłowy (1836-1845), Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej Z. 22, Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nr 22, Poznań 2014, s. 148.

R. Wilgosiewicz-Skutecka, Ksiądz w czasach rewolucji francuskiej. Losy emigranta na podstawie pamiętników C.A. Pocharda z lat 1792-1833 [w:] „Religia w dobie przemian – od rewolucji francuskiej do Restauracji” [materiały w przygotowaniu].

4.4. Artykuły w gazetach lokalnych:

Anna Szatkowska, Wyjazd bibliotekarzy Oddziału Poznańskiego SBP do Leszna i Rydzyny, Panorama wielkopolskiej kultury, nr 3 (88)/2015, s. 42.

Anna Szatkowska, Wizyta bibliotekarzy w Archiwum Państwowym w Poznaniu, nr 3 (88)/2015, s. 42.

4.5. Książki

brak

5. Zwiększanie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza (vide Strategia SBP 2010-2021: cel V.1)

6. Nagrody i odznaczenia (vide Strategia SBP 2010-2021: cel III):

6.1. Nagroda Główna i Nagroda Młodych im. Andrzeja Wojtkowskiego

6.2. Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego:

6.3. Odznaczenia SBP:

7. Doskonalenie współpracy ze strukturami SBP

7.1. Praca członków Koła we władzach centralnych SBP:

7.2. Praca członków Koła w Zarządzie Okręgu:

7.3. Praca członków Koła w Zarządzie Oddziału: Zarząd Koła SBP Biblioteki Uniwersyteckiej (3 osoby)

8. Którzy odeszli...

Nie dotyczy