Sprawozdanie Koła SBP BU za rok 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Działania organizacyjne

1.1.Zmiany organizacyjne w Kole (np. zmiany we władzach Koła)

Brak

1.2. Członkowie Koła ( ogólny stan na koniec roku):  37

a) w tym:

pracownicy -37

członkowie do 35 lat - 5

pracownicy emerytowani- brak

1.3. Zebrania Koła w roku 2014: (informacje o tematyce zebrań)

  • ile zebrań....9.
  • tematyka

Organizacja Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej, przygotowanie konkursu poetyckiego na Buskaliki, organizacja quizu n/t Open Access, prezentacja i omówienie nowości książkowych o tematyce bibliologicznej, omówienie Strategii SBP 2010-2021, uczestniczka IX Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie - mgr Ewa Grajek, zreferowała przebieg forum, organizacja wieczoru wigilijnego dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej

1.4. Informacja na stronach www (vide Strategia SBP 2010-2021: cel III.1. Projekt III.1.1)

a) np. aktualizacja danych teleadresowych na stronie.

Powstała strona internetowa Koła SBP BU-  www.lib.amu.pl w zakładce O BIBLIOTECE Koło SBP - http://horizon2.linuxpl.info/sbp/

b) informacje o imprezach organizowanych przez Koło

Wycieczki po zakamarkach biblioteki, wieczór wigilijny dla  pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, konkurs na łańcuch choinkowy i piernik choinkowy, wykonane przez pracowników poszczególnych Oddziałów BU

2. Promocja bibliotek i czytelnictwa(vide strategia SBP 2010-2021: cel II.2. Projekt II.2.2)

2.1. Tydzień Bibliotek

Oprowadzanie wycieczek po zakamarkach gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przez członków Koła SBP, współorganizowanie akcji „Odjazdowy bibliotekarz” (rajd rowerowy), punkt kontaktowy na dziedzińcu BU

2.2. Konkursy

Przygotowanie konkursu poetyckiego na utwór o tematyce bibliotecznej - Buskaliki,

organizacja quizu n/t Open Access

3. Działalność edukacyjno-szkoleniowa (vide Strategia SBP 2010-2021: cel III.2, cel III.3)

3.1. Udział członków Koła w Patronalnym Święcie Bibliotekarzy Wielkopolskich – św. Wawrzyńca

Nie braliśmy udziału.

3.2. Forum Młodych Bibliotekarzy

1 osoba mgr Ewa Grajek

3.3. Organizacja lub współorganizacja szkoleń, konferencji czy spotkań edukacyjno-szkoleniowych (poza imprezami TB 2013)

Szkolenie członków Koła SBP BU w zakresie tworzenia i organizowania quizów na stronach www. Biblioteki w programie Google Drive.

Przedstawienie strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2010-2021 przez 2 osoby z Koła SBP BU  (mgr . Szary i mgr A. Sadowska).

Forum Bibliotekarzy zorganizowanego przez Koło SBP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na Marcelinie, prelegentem był dr hab. Artur Jazdon – dyrektor BU.

3.4. Udział członków Koła w seminariach, szkoleniach i konferencjach bibliotek:

- Udział w warsztatach „Jak redagować teksty do Internetu?”, Warszawa, 11 grudnia 2014 r., organizator: SBP (mgr K. Jazdon i mgr A. Szulc),

- Udział w Forum Bibliotekarzy zorganizowanego przez Koło SBP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na Marcelinie

- Konferencja na UE Poznań 10.09.2014 Nasze wczoraj dziś i jutro - referent dr hab. A. Jazdon, Biblioteka akademicka wczoraj, dziś, jutro (Aldona Chachlikowska, Hanna Wieland, Maria Lamberti, Anna Szatkowska, Bożena Świstek-Oborska, Michał Dudek, Ewa Grajek)

-„Praktyczne spojrzenie na ochronę i zabezpieczanie zbiorów” referat w ramach seminarium „Prawie wszystko o zbiorach specjalnych”, Poznań, Biblioteka Politechniki Poznańskiej, 8.04.2014r, mgr Katarzyna Kubiś

- Uczestnictwo w II Sesji Mecenatu Skarbów Słowa, Gniezno, 9.06.2014r., mgr Katarzyna Kubiś

- Konferencja „Tegumentologia polska dzisiaj”, Toruń, 26-27.06.2014r., mgr Katarzyna Kubiś

- Konferencja „Wczoraj i dziś konserwacji-restauracji zabytkowych kodeksów”, Toruń, 23-24.10.2014r, mgr Katarzyna Kubiś

4. Działalność wydawnicza (vide Strategia SBP 2010-2021: cel IV.3 Projekt IV.3.1)

4.1. Działalność wydawnicza własna Koła:

brak

4.2. Praca w kolegiach wydawniczych:

dr A. Chachlikowska i dr hab. A. Jazdon  Rocznik „Biblioteka” wydawanego przez Bibliotekę Uniwersytecką

4.3. Artykuły w czasopismach np. w „Bibliotekarzu”,  „Poradniku Bibliotekarza”

- Artur Jazdon, Krystyna Jazdon, Poznańskie XIX - wieczne podręczniki i literatura służąca edukacji jako efekt konkursów wydawniczych. Łódź 15-16 października, Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku (w druku).

Artur Jazdon (oprac.), Szulc-Golska Bożena Władysława w: Polski Słownik Biograficzny, Warszawa- Kraków 2013, Tom XLIX/2, zeszyt 201, s. 261-262.- Artur Jazdon, Student w Bibliotece w: Z akademickiego podwórka. Wykładowcy o studentach, Poznań 2014, s. 31-35.

- Artur Jazdon, Zarzadzanie grupa bibliotekarzy dyplomowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Czego oczekują od bibliotekarza dyplomowanego? W: Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa,  12-14 czerwca 2013, red. nauk. H. Brzezińskia –Stec, Jolanta Żochowska, Białystok 2013, s. 347-356.

-  Artur Jazdon, Literatura pedagogiczna w repertuarze wydawców poznańskich XIX, w: Działalność instytucji wydawniczych na rzecz edukacji szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku, red. I. Michalska, Grzegorz Michalski, Łódź 2014, s.125-140.

- Artur Jazdon, Krystyna Jazdon, „Pedagog” – zapomniana inicjatywa wydawnicza Kazimierza Szulca, Biblioteka nr 18 (27), Poznań 2014, s. 209-218.

- Andrzej Nowakowski (rec.), Leonard Rosadziński, Poszukiwacz, czyli niezwykli ludzie i stare Książki, Biblioteka nr 18 (27), Poznań 2014, s. 255-258.

-  Helena Olszewska (rec.), Magdalena Przybysz-Stawska, Książki na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku, Biblioteka nr 18 (27), Poznań 2014, s. 251-254.

- Alicja Szulc, Renata Wilgosiewicz-Skutecka, O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali, Biblioteka nr 18 (27), Poznań 2014, s. 7-32.

- Aleksandra Wiśniewska, Z dalekiej Galicji do Wiednia. Siegfried Lipiner – bibliotekarz niepospolity, Biblioteka nr 18 (27), Poznań 2014, s. 171-192.

4.4. Artykuły w gazetach lokalnych:

Anna Szatkowska w: Panorama Wielkopolskiej Kultury nr 4 (83)/2014, str. 31

4.5. Książki

brak

5. Zwiększanie prestiżu społecznego zawodu bibliotekarza (vide Strategia SBP 2010-2021: cel V.1)

6. Nagrody i odznaczenia (vide Strategia SBP 2010-2021: cel III):

       nie dotyczy we wszystkich podpunktach,

6.1. Nagroda Główna i Nagroda Młodych im. Andrzeja Wojtkowskiego

6.2. Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego:

6.3. Odznaczenia SBP:

7. Doskonalenie współpracy ze strukturami SBP

7.1. Praca członków Koła we władzach centralnych SBP: nie dotyczy

7.2. Praca członków Koła w Zarządzie Okręgu: nie dotyczy

7.3. Praca członków Koła w Zarządzie Oddziału: Zarząd Koła SBP Biblioteki Uniwersyteckiej (3 osoby)

 7.4. Którzy odeszli... nie dotyczy