Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii.

Gotowe teksty o objętości do 12 stron (22 tys. znaków ze spacjami), prosimy przesyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 sierpnia  2017 r., natomiast abstrakty do 30 czerwca 2017 r.

Abstrakt - maksymalnie pół strony tekstu, powinien zawierać główne tezy artykułu oraz słowa kluczowe.

Zasady redagowania tekstów

Teksty artykułów powinny być zapisane w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx).

Tytuł główny: Times New Roman 18 (pogrubiony, wyśrodkowany).

Równanie do prawej i lewej strony, interlinia 1,5 wiersza. Czcionka: Times New Roman 12, w przypisach dolnych: Times New Roman 10 (przypisy o charakterze wyjaśniającym, stosowane z umiarem i bez stosowania danych bibliograficznych, które, zgodnie z proponowanym stylem APA 6 (American Psychological Association 6th) powinny znaleźć się w tekście artykułu).

Marginesy każdej strony powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm.

Dzielenie wyrazów automatyczne. Zaleca się unikanie wprowadzania różnego typu dodatkowych urozmaiceń w tekście w rodzaju ramek, kursyw czy pisanych na marginesie glos, wyróżniania fragmentów tekstów specjalnym tłem itp. Kategorycznie zabrania się stosowania „ręcznego”, tzn. nieautomatycznego dzielenia wyrazów.

Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy, fotografie) należy przygotować jako odrębne dokumenty, właściwie opisane. W tekście artykułu należy zaznaczyć miejsce dla ilustracji.

Bibliografia powinna zawiera opisy wszystkich prac, do których autor odsyła w tekście głównym.

Fragmenty cytowanych prac, które składają się z mniej, niż 40 słów powinny zostać ujęte w cudzysłów i nie należy ich wyróżniać dodatkowo np. kursywą.

Fragmenty cudzych prac (dosłownie przytoczonych), które składają się z 40 i więcej słów należy wyróżnić w oddzielnym bloku tekstu (ang. blockquote).

Uwaga: należy sprawdzić, czy cytowana publikacja posiada DOI (Digital Object Identifier) i zamieścić w opisie bibliograficznym, zgodnie z podanymi przykładami, wg standardu APA 6, na podstawie: American Psychological Association *Publication Manual* 6th ed.

Cytowanie literatury:

W tekście artykułu podajemy w okrągłym nawiasie nazwisko autora i rok ukazania się publikacji, oddzielone przecinkiem i nr cytowanej strony.

Cytowanie pracy jednego autora:

(Motty, 2006, p. 157)

Jeżeli nazwisko autora pojawia się, jako fragment zdania, wówczas w nawiasie podajemy jedynie rok ukazania się publikacji:

„Motty (1999, p. 157)* starał się uwiarygodnić swe fikcyjne przechadzki ...”

* Zgodnie z normą APA numer strony podajemy w przypadku stosowania dosłownego cytatu. Przyjmuje się jednak, aby podawać numer strony także w wypadku stosowania parafrazy tekstu pochodzącego z wydawnictwa książkowego. Może to w znacznym stopniu ułatwić czytelnikowi odnalezienie danego fragmentu w źródle.

Cytowanie pracy dwóch autorów:

Przy każdym cytowaniu (odwołaniu) podajemy dwa nazwiska, które łączymy znakiem &

Przykład:

(Szulc & Wilgosiewicz-Skutecka, 2015)

Cytowanie pracy od dwóch do pięciu autorów:

Przy pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich autorów, przy kolejnych odwołaniach podajemy jedynie pierwszego autora, pozostałych zastępujemy skrótem et al.

Przykład:

Polecamy najnowszy informator o dziejach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (Chachlikowska, Jazdon, Szulc, & Wieland, 2011).

Cytowanie 2 i więcej źródeł różnych autorów:

wymieniamy nazwiska autorów w kolejności alfabetycznej, oddzielamy autorów średnikami.

Przykład:

...biblioteka i archiwum kapitulne we Fromborku, wraz ze średniowiecznym zasobem kapitulnym oraz księgozbiorem [...] (Matelski, 2013; Pilichowski, 1960)

W wypadku pośredniego powołania się na źródło, podajemy odwołanie do źródła pierwotnego, a następnie wyrażenie „as cited in” i cytat źródła wtórnego (dokumentu, w którym znaleziono informację bibliograficzną). W bibliografii załącznikowej podajemy w tym wypadku wyłącznie publikację, z której rzeczywiście skorzystaliśmy.

Przykład (za: Haładziński, P., Kaczmarek L., Cytowanie literatury i tworzenie spisu literatury cytowanej wg standardów APA (prezentacja), <http://www.staff.amu.edu.pl/~uamzpoip/seminarium_mgr/sem__m_JWP/Cytowanie_literatury.ppt>

„Jej odkrycie związane jest z badaniami prowadzonymi przez Sperlinga (1960, as cited in: Maruszewski, 2003)”.

Cytowanie prac różnych autorów o tych samych nazwiskach:

Należy podać (wyjątkowo w tym przypadku) inicjały imion autorów, nawet, jeżeli prace zostały opublikowane w różnych latach.

Przykładowa bibliografia:

Książka drukowana:

Nazwisko, X., (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Pilichowski, C. (1960). Z dziejów szwedzkich zaborów bibliotek i archiwów polskich w XVII i XVIII wieku, Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Chachlikowska, A., Jazdon, K., Szulc, A., & Wieland, H. (2011). Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator, Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Książka w wersji elektronicznej:

Chachlikowska, A., Jazdon, K., Szulc, A., & Wieland, H. (2011). Zarys dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator. Retrieved from http://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1787

Artykuł w czasopiśmie naukowym:

Autor, A. (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Tom(Numer), strona początku–strona końca.

Jazdon, A. (1994). Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1994. Kronika Miasta Poznania, 1/2, 330-344.

Artykuł w gazecie i czasopiśmie nienaukowym:

Nazwisko, X. (rok, dzień miesiąc). Tytuł. Tytuł gazety, (Numer), strona początku–strona końca.

Czeszejko-Sochacka, R. (2017, Februar). Opowiadania z "dymkami" . Życie Uniwersyteckie, 2 (281), p. 23

Artykuł w wersji elektronicznej:

Szulc, A., & Wilgosiewicz - Skutecka, R. (2015). O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Biblioteka, 18(27), 7-32. doi: http://dx.doi.org/10.14746/b.2014.18.1

Rozdział w pracy zbiorowej:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. In Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. Strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Chachlikowska , A. (2005). Kulturotwórcza rola biblioteki naukowej na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. In Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Materiały konferencyjne (pp.135-143). Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej.

Więcej przykładów na stronie czasopisma „Studia Romanica Posnaniensia”, pod adresem: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/about/submissions#authorGuidelines

A także na stronie czasopisma „Konteksty społeczne”, pod adresem:
http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/10/Redagowanie-tekstow-APA.pdf


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »