Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu konferencji Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 X 2017 r. Zachęcamy do uczestnictwa i wyrażenia swoich przemyśleń w formie referatów.

Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa?

Biblioteka naukowa realizuje statutowe cele, wśród których obok usług wspomagających organizację warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej użytkowników, jest także prowadzenie badań naukowych przede wszystkim z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i nauki o książce, dokumentowanie dorobku uczelni, a także prace edytorskie. Jednak w zmieniającej się rzeczywistości ostatnich lat, zadania bibliotek uczelnianych nastawione są w dużej mierze na realizację wydarzeń kulturotwórczych, skupiających jak największą liczbę uczestników. Staramy się, aby przestrzeń biblioteczna była przyjazna, była miejscem spotkań, wymiany myśli.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, czy biblioteki naukowe są miejscem działań naukowych, przedsięwzięć wspierających naukę, procesy dydaktyczne i badawcze, ukierunkowanymi na pracowników nauki i studentów? Czy może dominuje w nich tendencja do organizowania wydarzeń o charakterze popularyzatorskim i kulturotwórczym dla szerokich grup odbiorców, czy między tymi zadaniami zostaje zachowana równowaga? Jak te dwa aspekty działalności są wspierane/blokowane/postrzegane/oceniane we własnym otoczeniu, mieście, regionie?

Proponowane zagadnienia:

 • Zakresy pracy naukowej bibliotek naukowych.
 • Biblioteki naukowe jako ośrodki wspierające naukę.
 • Kontakty bibliotek naukowych z innymi bibliotekami i ośrodkami naukowymi – współpraca czy konkurencja?
 • Wpływ „uwolnienia zawodu” na rozwój naukowy bibliotekarzy.
 • Oczekiwania w zakresie pracy naukowej wobec grupy bibliotekarzy bibliotek naukowych.
 • Nowe technologie – pomagają czy ograniczają budowanie bezpośrednich relacji z pracownikami naukowymi i studentami?
 • Bibliotekarz jako partner/mentor dla użytkowników pokolenia Y i Z.
 • Udział bibliotek naukowych w grantach, projektach i badaniach prowadzonych przez jednostki macierzyste
 • Czy biblioteki naukowe mogą liczyć na rzeczywistą pomoc ze strony ministerstwa, uczelni oraz innych jednostek i organizacji itp. w rozwijaniu działalności naukowej? Progi i bariery – finansowe, administracyjne, mentalne.
 • Wspieranie (finansowe, organizacyjne itp.) działalności naukowej i kulturotwórczej przez samorządy, firmy, podmioty gospodarcze.
 • Źródła finansowania działalności naukowej i kulturalnej bibliotek. Problemy i efekty działań.
 • Działalność kulturotwórcza – promocja nauki czy „tani chwyt” na pozyskanie użytkownika?
 • Bibliotekarze bibliotek naukowych – menedżerami kultury?
 • Biblioteki naukowe, a ośrodki kultury, muzea, archiwa, biblioteki publiczne. Konkurencja – zagrożenie – współdziałanie?


Patronat konferencji


Patronat Honorowy
JM prof. dra. hab. Andrzeja Lesickiego
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat medialny

Sponsorzy

Informacje dla sponsorów »